Algemene voorwaarden

Algemene levering en verkoopvoorwaarden

van de Vennootschap onder Firma Hazet VOF (verder te noemen: “gebruiker”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Pieter Lieftinckweg no. 30, te (1505 HX) Zaandam, Nederland, gedeponeerd op 1 oktober 2006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noordwest-Holland onder nummer 34.19.63.12.

Artikel 1. (Toepasselijkheid van deze voorwaarden)

1.1          Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker, en een wederpartij, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken alsmede op elke verbintenis tussen partijen uit wet die al of niet in verband met meerbedoelde overeenkomst en aanbieding kan worden gebracht.

1.2          Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en/of met gebruiker verbintenisrechtelijk is verbonden en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).

Artikel 2. (Offertes)

2.1          De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsaanbiedingen zijn exclusief BTW.

2.2          Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is gebruiker niet aansprakelijk.

2.3          De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

2.4          Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 3. (Levertijd/Transport)

3.1          Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle leveranties: af bedrijf van de gebruiker aan de Pieter Lieftinckweg no. 30, te (1505 HX ) Zaandam.

3.2          Tenzij anders overeengekomen gebeurt verpakking, transport en verzending van bestelde goederen op een door de gebruiker als goed huisvader/koopman te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij.

3.3          Tenzij anders overeengekomen is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, al dan niet aan de goederen geleden, die verband houdt met het transport. De wederpartij dient zich desgewenst tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

Artikel 4. (Deelleveringen)

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. (Technische eisen enz.)

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 6. (Monsters, modellen en voorbeelden)

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7. (Wijzigingen in de te leveren zaken)

7.1          Gebruiker is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: verpakkingsmaterialen, logo’s, accessoires en gebruikshandleiding.

7.2          Indien gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 7 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. (Beëindiging van de overeenkomst)

8.1          De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-              indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden (zoals aanvraag van faillissement of surseance van betaling; faillissement of surseance van betaling; wederpartij zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; indien op het vermogen van wederpartij geheel of gedeeltelijke beslag wordt gelegd, in geval van aanspraak op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-              indien gebruiker de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

8.2          In de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

8.3          Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. (Garantie)

9.1          De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van haar goederen; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.

9.2.         Indien het goed een productiefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

9.3          Voor de totale schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is gebruiker aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.2 en 16.3 (Aansprakelijkheid).

9.4.         De garantie van artikel 9.1 tot en met 9.3 is uitgesloten bij onjuiste behandeling door wederpartij of derden. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: bewerking en/of wijziging van het geleverde product door wederpartij en/of handelen in strijd met de gebruikshandleiding van gebruiker.

Artikel 10. (Eigendomsvoorbehoud)

10.1        De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

-              de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

-              eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop)overeenkomst(en).

10.2        Door gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.3        Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is gebruiker gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% (zegge: tien procent) van het door hem verschuldigde per dag.

10.4        Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartijverplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

10.5        De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker:

-              de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

-              alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

-              de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door gebruiker geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

-              de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van gebruiker;

-              op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. (Gebreken; klachttermijnen)

11.1        De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-              of de juiste zaken zijn geleverd;

-              of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;

-              of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2        Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.

11.3        Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.

11.4        Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum.

11.5        Retour zending van het door gebruiker geleverde kan slechts gebeuren na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder door gebruiker te bepalen voorwaarden. Wederpartij is verplicht gebruiker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de overeenkomst/opdracht.

Artikel 12. (Prijsverhoging)

Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker

niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: gebruiker mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. (Betaling)

13.1        Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder verrekening of compensatie door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer:12.49.33.033 Rabo Bank Zaanstreek t.n.v.  VOF Hazet.

13.2        Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim. 

13.3        De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% (zegge: anderhalf procent) per maand.

13.4        Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst lopen staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. (Kredietbeperking)

Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% (zegge: twee procent) in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij

betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 15. (Incassokosten)

15.1        Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan

                komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

- over de eerste € 3000,-- 15%;

- over het meerdere tot € 6000,-- 10%;

- over het meerdere tot € 15000, -- 8%;

- over het meerdere tot € 60.000, -- 5%;

- over het meerdere 3% .

15.2        Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

15.3        De wederpartij is jegens gebruiker de door gebruiker gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien gebruiker en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16. (Aansprakelijkheid)

16.1        Voor gebreken in geleverde goederen geldt de garantie van artikel 9.

  1. De totale aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het vijfvoud  van de bedongen prijs met een maximum van € 10.000, -- (zegge: tienduizend euro). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes kalendermaanden.

16.3        De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17. (Overmacht)

17.1        Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen.

17.2        Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van gebruiker wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde

zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

17.3        Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

17.4        Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.5        Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. (Geschilbeslechting)

18.1        In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en gebruiker, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem, gebruiker blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18.2        Indien de wederpartij consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de wederpartij zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat gebruiker zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 19. (Toepasselijk recht)

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.